NederlandsFranšaisEnglish

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Ascali bvba

Art. 1

– Bij afwezigheid van een speciale schriftelijke overeenkomst en alleen in de mate van de daarin beschreven uitzonderingen, worden alle leveringen, aanbiedingen, werkopdrachten en overeenkomsten uitgevoerd volgens hierna vermelde algemene voorwaarden. Deze voorwaarden, op of in bijlage van briefpapier, offertes, facturen of op om het even welk ander document gedrukt, worden als geschreven aanzien en in hun geheel aanvaard door diegene die ze zonder verzet in ontvangst neemt. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van de opdrachtgever en op deze van om het even welke derde. Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden om welke reden ook, niet van toepassing zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig. 

 

Art. 2

– De offertes van ASCALI BVBA, evenals de door hem verstrekte gegevens en bijlagen, gelden ten titel van inlichting en binden ASCALI BVBA niet.  Alle offertes zijn vrijblijvend en verplichten ASCALI BVBA niet tot uitvoering van de vooropgestelde opdracht.  Alle bedingen betreffende de leveringstermijn, herstellingstermijnen, rendement, gewicht,vermogen en afmetingen dienen beschouwd te worden als gedaan ten aanwijzende titel. Er kunnen lichte kleur- of toonverschillen optreden tussen de kleur zoals gekozen in de toonzaal of op staal. Indien de opmeting dient te gebeuren vooraleer de definitieve afgewerkte niveaus geplaatst zijn, is ASCALI BVBA nooit verantwoordelijk voor afwijking betreffende de hoogtes.  De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van wettelijke lasten en taksen die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.  ASCALI BVBA zal slechts gebonden zijn door een bestelling nadat het deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

 

Art. 3

– ASCALI BVBA houdt zich het recht voor zijn logo op discrete wijze als een handelsmerk op elk product aan te brengen.

 

Art. 4

– De leveringstermijnen door ASCALI BVBA opgegeven moet gezien worden als bij benadering opgegeven, zonder dat uit dien hoofde enige verbintenis door ASCALI BVBA wordt aangegaan. Vertraging in de levering geeft de klant behoudens andersluidend schriftelijk, uitdrukkelijk beding, geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding of weigering van de overeenkomst.

 

Art. 5

– Alle betalingen, welke voortspruiten uit onze commerciële verbintenissen zijn betaalbaar op rekening van ASCALI BVBA, volgens de op de factuur vermelde vervaldag. Alle facturen zijn contant betaalbaar zonder korting en zonder afhouding op de vastgestelde prijs, tenzij anders gespecificeerd. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest  verschuldigd van 10% per jaar.  De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige actie nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Administratiekosten voor herinneringsschrijven worden aangerekend aan 30 euro per aangetekend schrijven. Bovendien zal bij gebreke aan betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 50 euro.  In geval de facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering, op nog niet geleverde bestelling, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na totale levering. In geval van niet-betaling op de vervaldag van één van de facturen, houdt ASCALI BVBA zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op het ogenblik in zijn bezit zijn tegenover de schuldenaar en iedere bestelling of lopend contract te vernietigen. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling of de uitvoering wordt geschorst, zal de facturatie geschieden op het stadium van uitvoering waarin de goederen zich bevinden. Als de kredietwaardigheid van de klant om één of andere reden aangetast blijkt of de opdracht een dergelijke omvang of termijn in beslag neemt dat ASCALI BVBA belangrijke kosten of risico’s dient te dragen kan deze laatste een voorschot van 25% eisen. Bij het stellen van een waarborg vallen de kosten ten laste van de opdrachtgever. Bij contractbreuk zal het gestorte voorschot als verworven worden beschouwd voor de reeds gemaakte kosten. Alle andere kosten worden afzonderlijk aangerekend. De geleverde goederen blijven eigendom van ASCALI BVBA, tot de volledige betaling van de prijs.

 

Art. 6

– Op straffe van verval van recht moet de klacht of protest bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document of bij ontstentenis hiervan vanaf de ontvangst van de factuur.  Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van  het geheel tot gevolg. Gebreke aan een deel van het geleverde geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. ASCALI BVBA is slechts aansprakelijk voor diensten die het zelf uitvoert.  Voor diensten die ASCALI BVBA zelf aan derden uitbesteed kan ASCALI BVBA niet verantwoordelijk worden gesteld.

 

Art. 7  

- Het verkochte materieel wordt door ASCALI BVBA gewaarborgd tegen constructiefouten gedurende de periode aangeduid op de bestelbon of factuur en maximum voor een tijdspanne van 1 jaar te rekenen vanaf factuurdatum. In geval van een gebrek in het materieel of een fout in een uitgevoerde herstelling dient de klant ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen binnen de 3 dagen na ontvangst van het materieel/beëindiging van de herstelling, met nauwkeurige omschrijving van het gebrek en terugzending van het defect of gebrekkig materieel, of onderdeel voor onderzoek, en dit op straffe van verval van de waarborg.  ASCALI BVBA zal in de garantieperiode dit gebrekkig onderdeel onderzoeken en indien het behept is met een constructiefout zal zij dit onderdeel gratis herstellen of vervangen naargelang haar keuze.  De werkuren, vervoer en reiskosten zijn niet in de waarborg begrepen.  Het defecte materiaal of onderdeel dient franco aan de werkhuizen van verkoper bezorgd te worden. Het inroepen van een gebrek in de geleverde goederen ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting. De waarborg vervalt, indien gedurende de waarborgperiode het materieel aan derden werd toevertrouwd gelast met het onderzoek van de werking van het materieel of met de herstelling ervan, indien geleverde stukken door andere werd vervangen, of indien het materieel door de koper of een derde onoordeelkundig gebruikt werd.  De waarborg vervalt eveneens wanneer de klant zijn verplichtingen niet nakomt en ingeval van abnormaal gebruik, gebrekkig of slecht onderhoud nalatigheid of gebrek aan zorg voor het materieel.  De klant doet afstand van ieder verhaal lastens ASCALI BVBA voor eender wel eventueel ongeval of eender welke schade die zich zou voordoen met de geleverde goederen of ten gevolge van werken geleverd/uitgevoerd door ASCALI BVBA. Evenmin zal ASCALI BVBA aansprakelijk gesteld kunnen worden voor onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- of winstderving.  De klant verbindt er zich bij deze toe ASCALI BVBA te vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen desbetreffend van derden.  Voor zover ASCALI BVBA ingevolge een rechterlijke of arbitrale beslissing toch zou gehouden zijn tot enige aansprakelijkheid, dan zal de overeenstemmende schadevergoeding nooit hoger kunnen zijn dan de van de klant effectief ontvangen prijs. 

 

 

Art. 8

– Alle materiaal op de offertes wordt franko geleverd vanaf € 500, behoudens andere afspraken vermeld op de offerte/bestelbon. Bestellingen onder de € 500 (excl.) zullen een leveringsprijs aangerekend worden van  € 0,75 (excl.) per km, gerekend vanaf het vertrekmagazijn tot afleveringsadres.

 

Art. 9

- Op de overeenkomsten met ASCALI BVBA is het Belgisch recht van toepassing. Alleen de rechtbank van Antwerpen is bevoegd tot kennisneming van geschillen tussen de opdrachtgever en ASCALI BVBA, zelfs wanneer de opdrachtgever een vestiging buiten Antwerpen heeft.

Ascali bvba • Mispelweg 25 A • 2830 Willebroek • Tel +32 3 877 21 13 • GSM +32 471 63 96 95 • Fax +32 3 877 01 14
BTW BE 0810 313 947 • IBAN BE 72 7795 9858 5216 • info@ascali.be • Constructions in aluminium & fibre

Webdevelopment by Creatief NV